• LSMU informacinės sistemos ITC

   LSMU Informacinės sistemos

Elektroninio pašto paslaugos tvarkos aprašas


LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETO ELEKTRONINIO PAŠTO PASLAUGOS TVARKOS APRAŠAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (toliau – LSMU) elektroninio pašto (toliau – el. paštas) paslaugos tvarkos aprašas nustato LSMU el. pašto tvarkymą ir naudojimą.
 2. LSMU el. pašto paslaugą administruoja Informacinių technologijų centras (toliau – ITC).
 3. LSMU darbuotojai ir studentai oficialiam tarpusavio bei išoriniam bendravimui naudoja tik LSMU el. paštą. Asmeninis, trečių šalių teikiamas el. pašto adresas (pvz. gmail, yahoo ir kt.) vykdant darbo funkcijas ar studijų proceso reikmėms nenaudojamas.
 4. El. paštui tvarkyti darbo vietų kompiuteriuose, prijungtuose prie centralizuotos resursų valdymo sistemos, bei mobiliuose įrenginiuose palaikoma tik MS Outlook pašto programa. Kituose kompiuteriuose elektroninio pašto paslauga naudojama per žiniatinklio naršyklę.
 5. Gaunami ir siunčiami laiškai tikrinami antivirusinėmis bei brukalų filtravimo priemonėmis.
 6. ITC turi teisę blokuoti laiškų gavimą iš išorinių siuntėjų ar vidinę el. pašto dėžutę iš anksto neinformavus darbuotojo, jei darbuotojo ar trečiųjų asmenų veiksmai kelia realią grėsmę universiteto el. pašto paslaugos teikimui ar kompiuterių tinklo saugumui.
 7. Patogesniam laiškų išsiuntimui grupei adresatų ITC gali kurti bendrus el. pašto adresus. Grupinių adresų sąrašą, jo atnaujinimą, naudojimo būdą ir apribojimus tvirtina ITC Informacinių sistemų ir programinės įrangos skyriaus vedėjas. Adresų grupėms gali siųsti tik LSMU darbuotojai iš tarnybinių el. Adresų. Adresų grupės viešai neskelbiamos.
 8. ITC turi teisę profilaktinių darbų metu laikinai apriboti ar nutraukti paslaugos teikimą, apie tai informavęs darbuotojus ir studentus prieš vieną dieną.
 9. Įvykus netikėtiems programinės ar/ir aparatinės įrangos sutrikimams, ar/ir susidarius kitokioms nenumatytoms priežastims, ITC turi teisę paslaugos teikimą nutraukti ar riboti be išankstinio įspėjimo.
 10. Su el. pašto sistema susiję prašymai ir incidentai registruojami el. paštu pastas@lsmuni.lt arba telefonu 1007, (8 37) 395803.

II. STUDENTŲ ELEKTRONINIO PAŠTO PASLAUGA

 1. Studentų el. pašto paslauga teikiama I, II ir III studijų pakopų bei vientisųjų studijų studentams bei rezidentams.
 2. Kiekvienam į LSMU įstojusiam studentui jo studijų laikotarpiui sukuriama fiksuotos talpos LSMU el. pašto dėžutė. Dėžutės talpa 2GB, serveris – mail.lsmuni.lt.
 3. Studentai studijų reikmėms (bendrauti su dėstytojais ir kt. universiteto darbuotojais) naudoja tik LSMU el. paštą.
 4. Studentų el. pašto adreso struktūra tokia: vardas.pavarde@fc.lsmuni.lt; pavardės ir vardo lietuviškos raidės keičiamos lotyniškomis. Jei kelių studentų vardai ir pavardės sutampa, adresas sutrumpinamas.
 5. Baigusių studijas ir išbrauktų iš studentų sąrašo asmenų el. pašto adresai ir informacija naikinami po 3 mėnesių be išankstinio naudotojų įspėjimo.

III. DARBUOTOJŲ ELEKTRONINIO PAŠTO PASLAUGA

 1. Darbuotojų el. pašto paslauga teikiama LSMU darbuotojams. Kiekvienam į LSMU priimtam darbuotojui ir doktorantui sukuriama fiksuotos talpos LSMU el. pašto dėžutė. Dėžutės talpa 50GB, serveris – mail.lsmuni.lt.
 2. Universiteto darbuotojai tarnybinėms pareigoms vykdyti naudoja tik LSMU el. paštą.
 3. LSMU darbuotojų el. pašto adresų struktūra tokia: vardas.pavarde@lsmuni.lt. Pavardės ir vardo lietuviškos raidės keičiamos lotyniškomis. Jei kelių darbuotojų vardai ir pavardės sutampa, adresas sutrumpinamas.
 4. Dėstytojų bei kitų darbuotojų, besinaudojančių universiteto intranetu, el. pašto adresas – vardas.pavarde@fc.lsmuni.lt.
 5. LSMU el. pašto adresai skelbiami darbuotojų kontaktų sąrašuose.
 6. Siunčiamiems į išorę LSMU el. pašto laiškams pasirašyti darbuotojai naudoja ITC rekomenduojamą parašo šabloną.
 7. Nutraukus darbo sutartį, darbuotojo LSMU el. pašto dėžutė uždaroma. El. pašto sistema dar 6 mėnesius automatiškai atsako į darbuotojui siųstus laiškus informuodama, kad toks darbuotojas LSMU nebedirba. Padalinio vadovo prašymu automatinių atsakymų laikotarpis gali būti pakeistas, išskirtiniais atvejais laiškai peradresuojami kitu adresu ne ilgiau kaip 6 mėn.
 8. Fakultetams, katedroms, tarnyboms, centrams, institutams sukuriamos bendros jų padalinio el. pašto dėžutės. Jų adreso unikalioje dalyje (prieš @ simbolį) naudojamas padalinio sutrumpinimas, registruotas LSMU informacinėje sistemoje. Dėžutės naudojimo teisė priskiriama padalinio vadovui arba jo įgaliotam darbuotojui.
 9. El. pašto dėžutės konferencijoms, projektams ir kitiems renginiams sukuriamos atsakingų už šiuos renginius darbuotojų prašymu su nustatytu galiojimo terminu. Jų naudojimo teisės priskiriamos prašyme nurodytam darbuotojui.
 10. Kitais atvejais padalinio vadovo arba atsakingo asmens prašymu gali būti sukuriamas tik elektroninio pašto adresas, kuris priskiriamas egzistuojančiai el. Pašto dėžutei ar nukreipiamas į kitą veikiančią kitą nurodytą prašyme LSMU el. pašto dėžutę.

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 1. El. pašto naudotojas privalo laikytis LSMU vidaus darbo tvarkos taisyklių, Litnet naudojimo taisyklių ir kitų LSMU darbuotojų ar/ir studentų atžvilgiu galiojančių teisės aktų.
 2. Naudotojams pažeidus LSMU vidaus darbo tvarkos taisyklių ir kitų LSMU teisės aktų nuostatas, reglamentuojančias LSMU el. pašto naudojimo tvarką, ITC turi teisę blokuoti el. pašto dėžutę ir apie incidentą pranešti darbuotojo vadovui.

LSMU informacinės sistemos

Naudokitės LSMU informacinėmis sistemomis patogiai

Select any filter and click on Apply to or press ENTER see results